Geometrie stvoření / The Geometry of Creation

Panorama-13

DSC05167+

Gotická sakrální architektura vyjadřuje působivý dojem pohybu. Štíhlé sloupy stoupají k nebi, jako by neomezené gravitací, jejich žebra se splétají do složité klenby, věže zdůrazňují pocit vzestupné síly, drobé i větší motivy jsou metaforou růstu. Organicita a komplexnost gotických kostelů měla za úkol oslnit, navodit pocit pokory a obdivu k zázračným silám stvořitele. Ve mě však vyolávají zejména obdiv k jejich stavitelům – geniálním architektům a řemeslníkům vyzbrojeným pouze jednoduchými nástroji. | Okenní ozdoby připomínající okvětní lístky růží (trojlístek a pětilístky), Svatovítská katedrála, Praha.

/ Gothic church architecture reflects an impression of movement. Slender columns rising to the sky, as in zero gravity, their ribs are intertwined in complex arches, towers emphasize the feeling of ascending power, small and larger motifs are a metaphors of growth. Organicity and complexity of Gothic churches aimed to dazzle, to evoke a sense of humility and admiration for the miraculous force of the Creator. In me, however, it mostly evokes admiration for the builders – a brilliant architects and craftsmen armed only with simple tools. | Window decorations suggesting the petals of a rose (trefoil & pentafoisl), St. Vitus Cathedral, Prague (Czech Republic).

M42: Tair 3-PhS 4.5/300

Interior of the building is here.

One thought on “Geometrie stvoření / The Geometry of Creation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s