Dřevěný kostelík v Broumově / Wooden Church in Broumov

Dreveny kostelik

Dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově – nejstarší dřevěný kostelík ve střední Evropě.

K historii kostela Panny Marie na broumovském hřbitově, nazývaného též jako kostel „U naší milé paní“ nebo „U Panny Marie pod lipami“, se váže několik romantických pověstí. Podle jedné z nich ho v roce 1177 postavila vznešená panna, o které bylo známo, že dlouho uctívala pohanské modly a bohy a křesťanské víře stále odolávala. Když se nakonec dala pokřtít, svůj příklon ke křesťanství potvrdila právě stavbou kostelíka, kolem kterého se měla začít rozvíjet původní osada Broumov založená o šest let dříve. Jedná se však pouze o pohádku, která nebyla nikdy potvrzena archeologickým nálezem či zmínkou v dobových písemných pramenech.

Kostel byl ve skutečnosti postaven až ve 13. století a v archivních pramenech je označován jako „starý farní “nebo „český“. V roce 1421 byl zničen požárem při obléhání města husity. Jaký byl rozsah škod a co se z původní stavby dochovalo, nelze s jistotou určit. Kostel byl znovu obnoven po roce 1450 a dnes představuje nejstarší dochovanou celodřevěnou stavbu ve střední Evropě. Ochoz po obvodu kostela nechal opravit opat Sartorius na konci 17. století. V ochozu jsou umístěny renesanční a empírové náhrobníky a také řada dřevěných desek, zavěšených na vnějších stěnách kostela, s kronikářskými zápisy o historii Broumova a Broumovska. Nejstarší tabule pochází z poloviny 16. století a jsou zde zachyceny přírodní pohromy předcházejících desetiletí – škody způsobené nálety kobylek v letech 1542 a 1549, velký požár města v tomtéž roce či povětří v roce 1550, které srazilo věžičku kostela. Desátá, nejmladší deska z konce 19. století, připomíná mimo jiné i vystěhování několika desítek broumovských rodin do Chile v letech 1871–1874.

V kostele byl původně umístěn votivní obraz opata Selendera z roku 1609. Jeho spodní část tvoří nejstarší vyobrazení Broumova, zachycující ještě původní stav středověké klášterní pevnosti. Obraz je dnes z bezpečnostních důvodů uložen v klášteře, kopie nejstaršího vyobrazení města je vystavena v expozici Muzea Broumovska. Zde se nachází také dřevěný model kostela, práce studentů vyšší stavební průmyslové školy v Bingenu nad Rýnem z roku 1925.

Wooden Cemetery Church of the Virgin Mary in Broumov, Czech Republic – the  oldest wooden church in central Europe.

There are a number of romantic legends associated with the history of the Church of the Virgin Mary at Broumov cemetery also known as the Church of “Our beloved lady” or the “Virgin Mary Church under the linden trees”. One of the legends says that the church was built in 1177 by a noble virgin, which was known to have long worshiped pagan gods and idols and resisted the Christian faith for a long time. When she finally got baptized she decided to confirm her endorsement of Christianity by building a church around which the original settlement of Broumov started to evolve only six years earlier. However, this is only a story that has never been confirmed by an archaeological finding or a historical reference in the written documents of that age.

As a matter of fact, the church was built in the 13th century and it is referred to as the “Old Parish” or the “Czech” church in the historical documents. The church was destroyed by a fire in 1421 when the city was under the Hussite siege. However, it cannot be determined with certainty what the scope of the damage was and what parts of the original building have been preserved. The church was restored after 1450 and it is the single oldest preserved wooden structure in central Europe. Abbot Sartorius had the gallery around the perimeter of the church repaired at the end of 17th century. The gallery houses Empire and Renaissance tombstones as well as a number of wooden boards suspended on the outer church walls containing chronicle records of the city of Broumov and Broumov region. The oldest wooden board dates back to the first half of the 16th century and describes the natural disasters of the previous decades such as the damages caused by invasions of grass hoppers in 1542 and 1549, the great city fire in the same year or the stormy weather in 1550 which caused the collapse of the church tower. The tenth and the newest board from the end of the 19th century is a reminder of eviction of a couple of dozens of Broumov families into Chile in the period between 1871 and 1874.

A votive painting of the abbot Selender from 1609 was originally located inside the church. The bottom part of the painting contains the oldest depiction of the city of Broumov including the original medieval monastic fortress. The original of the painting is now deposited in the monastery for security reasons, while the copy of the oldest depiction of the city is exhibited in the Broumov Region Museum. Furthermore, the exhibition in the museum also contains a wooden model of the church built by the students of the High School of Structural Engineering in Bingen am Rhein back in 1925.

Gallery

Advertisements

One thought on “Dřevěný kostelík v Broumově / Wooden Church in Broumov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s